Jan Kořenský k poctě J. L. Fischera

Vložil: 25. listopad 2013 - Martin Višňa

Nositel čestných medailí Akademie věd České republiky, Univerzity Palackého a dalších vysokoškolských pracovišť profesor Jan Kořenský bude ve středu přednášet o odkazu a významu osobnosti rektora obnovené Univerzity Palackého Josefa Ludvíka Fischera.

Autor: Milada Hronová / Koláž: Žurnál UP

Lingvista, teoretik komunikace a sémiotik Jan Kořenský působí na katedře obecné lingvistiky a je nejvýraznějším současným představitelem české metodologické reflexe lingvistického výzkumu.

 

„Pro mne je profesor Kořenský největší lingvistická inspirace. Dobře si vzpomínám na seminář, v němž nás studenty posadil do řady a nechal hrát hru Nomic. V průběhu hry, které jsme sami přepisovali pravidla a snažili se na základě toho o vítězství, nám v analogii popisoval ustavování jazykových norem a systém jazyka. S takovou motivací je pak těžké nepokoušet se o některou z věd o jazyce. Nyní působím na katedře, kterou profesor Kořenský založil. Připravil mi tak to nejdobrodružnější možné zaměstnání,“ řekl Dan Faltýnek, vedoucí katedry obecné lingvistiky.

 

Jan Kořenský, žák českých bohemistů Bohuslava Havránka, Miroslava Komárka, Oldřicha Králíka a Miloše Dokulila, je jedním ze dvou hlavních autorů obecné koncepce funkčního tvarosloví i autorem výkladu jednotlivých gramatických kategorií slovních druhů. V sedmdesátých letech se věnoval sémantice věty, později pak obecným otázkám sémantiky a pragmatiky věty a textu. Na tato témata publikoval v Československu i v zahraničí.

 

První Kořenského monografie Konstrukce gramatiky ze sémantické báze vyšla v roce 1984 v nakladatelství Academia. Od konce sedmdesátých let se podílel i na vypracování koncepce velké třísvazkové Mluvnice češtiny. Patří mu i autorství monografie Teorie přirozeného jazyka – interdisciplinarita, aplikace, prognózy, publikace Komunikace a čeština nebo Proměny myšlení o řeči. 

 

V doposud poslední jeho knižní publikaci nazvané Člověk, řeč, poznání se Kořenský věnuje obecným otázkám vědní noetiky a problémům poznání na prahu dvacátého prvního století.

 

„Každý rok učím studenty text profesora Kořenského Konstrukce gramatiky ze sémantické báze. Tato kniha představuje speciální typ gramatického popisu, který rozprostírá definice gramatických kategorií mezi sémantickou, pragmatickou a syntaktickou dimenzí. Při výkladu dojde u studentů vždy k lehkému rozčarování, když celá koncepce narazí na jejich předchozí jazykové školení. Nakonec však odcházejí překvapeni nahlédnutím intuitivnosti celého modelu. Pozorovat to je pro mě uspokojující, pořád znovu se tak opakuje jeden příběh, i ten můj. Katedra obecné lingvistiky má motto: Náhoda, láska a logika. Kdybych měl mluvit za všechny členy katedry, studenty i pedagogy, řekl bych, že vystihuje náš vztah k profesoru Kořenskému,“ dodal Faltýnek.

 

Významnou českou či zahraniční osobnost vybírá k proslovení přednášky univerzitní komise. Poprvé se přednáška k poctě J. L. Fischera uskutečnila v roce 1994 ke stému výročí jeho narození. Od té doby se koná každoročně jako projev ocenění významu této osobnosti.

 

Dvacátá fischerovská přednáška s názvem J. L. Fischer 1968 se uskuteční ve středu 27. listopadu, od 13 hodin v kapli Božího těla v Konviktu.

Komentáře

Další články: