Věda na UP

Články

O vývoji olomoucinu a roskovitinu
http://rustreg.upol.cz/olomoucine/

Co jsou cytokininy?
http://www.biolib.cz/cz/glossaryterm/id3713/

Laboratoř růstových regulátorů UP a AV ČR

Obor výzkumu: experimentální biologie
Aktuální vedoucí: prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc., DSc.
Sídlo: ul. Šlechtitelů 11, Olomouc-Holice
Vznik: 1995
Web: www.rustreg.upol.cz
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Jak byste pracoviště stručně představil?

Laboratoř růstových regulátorů je interdisciplinární pracoviště, které se zabývá syntézou nových derivátů růstových regulátorů, jejich analýzou a studiem jejich biologických aktivit. Zároveň zajišťuje výuku experimentální biologie.

Na který výsledek dosavadní činnosti jste nejvíce jako vedoucí pyšný?

Roskovitin, derivát cytokininů s protinádorovou aktivitou, končí fázi 2B klinického zkoušení v USA a Evropě. Pyratine, cytokininový derivát s účinky proti stárnutí buněk lidské kůže a proti růži, byl v loňském roce uveden na trh v USA. Dosáhli jsme také nejvyššího průměrného ročního počtu citací pracoviště na UP a letos jsme již měli tři články v časopise Nature!

Čím byste nalákal potencionální spolupracovníky?

Špičkovou vědeckou úrovní s řadou mezinárodních spoluprací. Rovněž velmi tolerantním a noblesním chováním a z toho vyplývající příjemnou pracovní atmosférou.

Může pracoviště navštívit zájemce z řad laické veřejnosti?

Může.


Odpovídal ředitel laboratoře prof. Miroslav Strnad.

Doporučená literatura:

stránky projektu E-bezpečí
www.e-bezpeci.cz

stránky projektu E-synergie
www.esynergie.upol.cz

Centrum prevence rizikové virtuální komunikace (PRVoK)

Obor výzkumu: prevence rizikového chování v elektronické komunikaci
Aktuální vedoucí: Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.
Sídlo: Žižkovo nám. 5, Olomouc
Vznik: 2009
Web: www.prvok.upol.cz
Fakulta: Pedagogická fakulta
Jak byste pracoviště stručně představil?

Centrum PRVoK je univerzitní pracoviště zaměřené na výzkum, intervenci, edukaci a prevenci v oblasti rizikového chování ve virtuálních prostředích, zejména na internetu. Zaměřuje se zejména na kyberšikanu, kybergrooming, sexting, stalking a další související fenomény. Provozuje online poradnu, spolupracuje s Policií ČR na řešení případů internetové kriminality. Spolupracuje s firmami Seznam.cz, Vodafone, Google a dalšími.

Na který výsledek dosavadní činnosti jste nejvíce jako vedoucí pyšný?

Na realizovaný projekt E-Bezpečí (www.e-bezpeci.cz).

Čím byste nalákal potencionální spolupracovníky?

Nabízíme zajímavou práci se silným společenským dopadem.

Může pracoviště navštívit zájemce z řad laické veřejnosti?

Ano, může.


Odpovídal vedoucí centra Kamil Kopecký.

Doporučená literatura:

Stránky Patristické společnosti ČR
http://www.centrum-texty.upol.cz/patristickaspolecnost/aktual.htm

Stránky časopisu Vigiliae christianae
http://www.ingentaconnect.com/content/brill/vc

Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Obor výzkumu: filologie, teologie, filozofie
Aktuální vedoucí: Mgr. Vít Hušek, Th.D.
Sídlo: Univerzitní 22, Olomouc
Vznik: 2000
Web: www.centrum-texty.upol.cz
Fakulta: Cyrilometodějská teologická fakulta
Jak byste pracoviště stručně představil?

Charakteristika našeho pracoviště je z velké části obsažena v jeho názvu. Pracujeme s primárními texty (nespoléháme se na překlady a interpretace) z interdisciplinární perspektivy, především z hlediska teologie, filosofie a klasické filologie. V poslední době úzce spolupracujeme především s Centrem biblických studií.

Na který výsledek dosavadní činnosti jste nejvíce jako vedoucí pyšný?

Není snadné vyzdvihnout jeden konkrétní výsledek. Za nejdůležitější výsledky považujeme naše publikace, a to jak zahraniční monografie (např. L. Karfíková, Grace and the Will According to Augustine, Leiden 2012), tak i české komentované překlady (např. téměř kompletní vydání Etymologií Isidora ze Sevilly nebo Stromat Klementa z Alexandrie). V zahraničí o nás vědí také díky organizaci několika konferencí a sborníkům, které z nich vzešly (např. Nomina divina, Fribourg 2011; The Seventh Book of the Stromateis, Leiden 2012). Hrdi jsme i na několik článků v prestižním časopise Vigiliae christianae.

Čím byste nalákal potencionální spolupracovníky?

Nabízíme zajímavou, někdy až detektivní práci, ve vstřícném kolektivu s bohatými mezinárodními kontakty.

Může pracoviště navštívit zájemce z řad laické veřejnosti?

Každého zájemce rádi uvítáme. Možná nás zastihne zrovna při stěhování (kvůli rekonstrukci budov nás to čeká nejspíš dvakrát za sebou), proto je lepší návštěvu předem domluvit. A ještě víc bych doporučil navštívit některou z našich akcí nebo naši knihovnu.


Odpovídal vedoucí centra Vít Hušek.